Milí rodičia,

v aktuálnom období, keď sa rozhodujete komu poukážete 2% (3%) svojej zaplatenej dane, ponúkame vám možnosť darovať tento príspevok nášmu občianskemu združeniu PRELIEZKA a získať tak zľavu na denný detský tábor podľa vášho výberu, až do 100% z jeho ceny, a to podľa výšky vašej odvedenej dane. Systém darovania 2% (3%) z dane zostáva zachovaný. To znamená, že aj v súčasnej mimoriadnej situácii máte možnosť poukázať tieto prostriedky tak, ako doteraz.

Pre uplatnenie 2% (3%) daní v roku 2020 na denné tábory je potrebné poukázať 2% (3%) dane občianskemu združeniu PRELIEZKA. 

PRELIEZKA, o. z.,

IČO: 37 927 914, 

Agátová 7/A, 841 01 Bratislava, Slovenská republika.

Vzhľadom k veľkému množstvu spracovávaných podkladov si účtujeme poplatok 10% z výšky poukázanej dane ako manipulačný poplatok.

Zamestnanci  Fyzické osoby   Právnické osoby

Zamestnanci 

Postup krokov na preukázanie odvedenia 2% (3%) dane

občianskemu združeniu PRELIEZKA

 1. Do 10. 02. 2020 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.
 2. Potom požiadajte svojho zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech občianskeho združenia PRELIEZKA poukázať, ak ste v roku 2019 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 eur.b)
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie / organizácií, pre ktoré ste v roku 2019 dobrovoľnícky pracovali.
 4. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2%(3%) dane. Uveďte Vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% (3%) zaplatenej dane.
 5. Pre uplatnenie 2% (3%) daní v roku 2020 na denné tábory je nutné poukázať 2% (3%) prijímateľovi, a to občianskemu združeniu PRELIEZKA: 

IČO: 37927914

Právna forma: občianske združenie

Názov: PRELIEZKA, o. z.

Ulica: Agátová ulica

Súpisné/orientačné číslo: 7/A

PSČ: 841 01

Obec: Bratislava

 1. Vzhľadom k veľkému množstvu spracovávaných podkladov si účtujeme poplatok 10% z výšky poukázaných daní ako manipulačný poplatok.
 2. Údaje občianskeho združenia PRELIEZKA sú vo Vyhlásení, ktoré si môžete stiahnuť z našej stránky, už predvyplnené, stačí doplniť sumu, ktorú nám chcete poukázať.
 3. Najneskôr do 30. 4. 2020 obidve tlačivá, teda Vyhláseniespolu s Potvrdením osobne doručte na podateľňu daňového úradu podľa Vášho trvalého bydliska. Daňový úrad požiadajte o potvrdenie kópie (postačuje pečiatka z podateľne). Scan potvrdenej kópie nám, prosím,  zašlite emailom na info@dennetabory.sk alebo poštou na adresu: PRELIEZKA o.z., Martinčekova 13, 821 01 Bratislava. Táto bude slúžiť ako dodatok k zmluve.
 4. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech občianskeho združenia PRELIEZKA.
 5. Zľava je neprenosná a nie je možné ju kombinovať s inými zľavami.
 6. V prípade záujmu je možné poukázať 2% daní na jednu prihlášku aj od viacerých osôb.
 7. Pokiaľ suma poukázaných 2% daní prevyšuje sumu vybraného tábora, je možné prevyšujúcu sumu použiť na druhý tábor.

Fyzické osoby  

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie na preukázanie odvedenia 2 % (3%) dane občianskemu združeniu PRELIEZKA

 

 1. Minimálna výška v prospech prijímateľa, ktorým je naše občianske združenie PRELIEZKA je 3 eur.
 2. Vypočítajte si:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech občianskeho združenia PRELIEZKA poukázať, ak ste v roku 2019 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2019 dobrovoľnícky pracovali.
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby, časť VIII. , sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech jedného prijímateľa. Údaje o našom občianskom združení, ktoré potrebujete uviesť sú:

IČO: 37927914

Právna forma: občianske združenie

Názov: PRELIEZKA, o. z.

Ulica:  Agátová ulica

Súpisné / orientačné číslo: 7/A

PSČ: 841 01

Obec: Bratislava

 1. Vzhľadom k veľkému množstvu spracovávaných podkladov si účtujeme poplatok 10% z výšky poukázanej dane ako manipulačný poplatok.
 2. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
 3. Daňové priznanie z príjmu fyzickej osoby
  a) vyplňte online na stránke Finančnej správy Slovenskej republiky a odošlite v lehote na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2020) elektronicky na Finančnú správu a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Po odoslaní daňového priznania nám, prosím, urobte printscreen alebo zašlite potvrdenie o odoslaní daňového priznania, kde bude viditeľná čiastka darovanej sumy 2% (3%) a identifikačné údaje našej organizácie, elektronicky na info@dennetabory.sk Toto bude slúžiť ako dodatok k zmluve o kúpe tábora.
  b) ak nemáte povinnosť elektronickej komunikácie stiahnite si tlačivo typu A alebo tlačivo typu B, riadne vyplňte, a doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2020) na Váš daňový úrad (podľa Vášho trvalého bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Urobte si kópiu strany 5, na ktorej je VIII. ODDIEL – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, kde bude viditeľná čiastka darovanej sumy 2% (3%) a identifikačné údaje našej organizácie a tiež kópiu Potvrdenia o podaní daňového priznania. Príslušný daňový úrad požiadajte o potvrdenie kópii (postačuje pečiatka z podateľne). Scan potvrdených kópií nám prosím zašlite emailom na info@dennetabory.sk alebo poštou na adresu: PRELIEZKA o. z., Martinčekova 13, 821 01 Bratislava. Táto bude slúžiť ako dodatok k zmluve.
 4. Daňové úrady po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok na zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedli sumu, ktorú ste poukázali, v prospech nášho občianskeho združenia PRELIEZKA.
 5. Zľava je neprenosná a nie je možné ju kombinovať s inými zľavami.
 6. V prípade záujmu je možné poukázať 2% (3%) daní na jednu prihlášku do denného tábora aj od viacerých osôb.
 7. Pokiaľ suma poukázaných 2% (3%) daní prevyšuje sumu vybraného denného tábora, je možné prevyšujúcu sumu použiť na druhý tábor.

Právnické osoby

Postup krokov pre právnické osoby (firmy) na preukázanie odvedenia 1% (2 %) dane občianskemu združeniu  PRELIEZKA

 

 1. Právnické osoby môžu poukázať 1% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 eur.
 2. Vypočítajte si vaše 1% (2 %) z dane z príjmov právnickej osoby a tak zistíte maximálnu sumu, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov. Poukázať môžete aj menej ako 1% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 eur na jedného prijímateľa.

  Pri výpočte postupujete nasledovne:

  a) Ak právnická osoba v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020 (zvyčajne do 31.03.2020) nedarovala financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1% z dane. V daňovom priznaní vyznačí, že poukazuje iba 1% z dane.
  b) Ak právnická osoba v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020 (zvyčajne do 31.03.2020) darovala financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane. V daňovom priznaní označí, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky).
 3. Pre uplatnenie 1% (2% ) dane v roku 2020 na denné tábory je potrené poukázať 1% (2%) dane občianskemu združeniu PRELIEZKA.
 4. Vzhľadom k veľkému množstvu spracovávaných podkladov si účtujeme poplatok 10% z výšky poukázanej dane ako manipulačný poplatok.
 5. V daňovom priznaní pre právnické osoby, časť VI. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech jedného prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete o našom občianskom združení PRELIEZKA do daňového priznania uviesť:

IČO: 37927914

Právna forma: občianske združenie

Obchodné meno alebo názov: PRELIEZKA, o. z.

Ulica: Agátová ulica

Súpisné/orientačné číslo: 7/A

PSČ: 841 01

Obec: Bratislava

 

 1. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania prílohu (je uvedená na poslednej strane daňového priznania) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 5 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
 2. Daňové priznanie z príjmu právnickej osoby vyplňte online, s prihlásením na stránke Finančnej správy Slovenskej republiky (najneskôr do 31.03.2020). Po odoslaní daňového priznania nám prosím urobte printscreen, alebo zašlite potvrdenie o odoslaní daňového priznania (kde bude viditeľná čiastka darovanej sumy 1% (2%) a identifikačné údaje našej organizácie), elektronicky na:  info@dennetabory.sk. Toto bude slúžiť ako dodatok k zmluve o kúpe tábora. 
 3. Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 1% (2%) poukazuje v tomto predĺženom termíne.
 4. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 1% (2 %) v prospech nášho občianskeho združenia PRELIEZKA.
 5. Zľava je neprenosná a nie je možné ju kombinovať s inými zľavami.
 6. V prípade záujmu je možné poukázať 1% (2%) daní na jednu prihlášku aj od viacerých právnických osôb.
 7. Pokiaľ suma poukázaných 1% (2%) daní prevyšuje sumu vybraného tábora, je možné prevyšujúcu sumu použiť na druhý tábor.